Principy zpracování osobních údajů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC-VRATISALVICE NAD NISOU, příspěvková organizace jako správce i zpracovatel se při zpracování osobních údajů řídí GDPR a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a stanovenými principy. Základní principy vycházející z GDPR jsou následující:

  • zákonnost, korektnost a transparentnost zpracování,

  • účelové omezení (zpracovávání jen pro určité a legitimní účely),

  • minimalizace osobních údajů (dochází ke zpracování pouze v nezbytně nutném rozsahu ve vztahu k danému účelu),

  • přesnost a aktuálnost (organizace dbá na to, aby nepřesné, chybné či neaktuální osobní údaje byly bezodkladně opraveny nebo vymazány),

  • omezené uložení (osobní údaje jsou v organizaci uloženy po dobu ne delší, než je nezbytně nutné pro účely, pro které jsou zpracovávány a dále dle schváleného spisového plánu správce pouze pro účely archivnictví v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy),

  • integrita a důvěrnost (osobní údaje jsou zpracovávány způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení pomocí vhodných technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením).